ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

…..

ฮูมิคส์ 1 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์_ฮูมิคส์_1_ลิตร

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของกึ่งเหลว มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 • อินทรียวัตถุรับรอง (Organic matter) มีปริมาณสูง ทำให้โครงสร้างของดินดี
  (ร่วนซุย, อุ้มน้ำ )แก้ปัญหาดินเสียที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
 • สารฮิวมิค (Humic Substances) ช่วยตรึงแร่ธาตุของพืชในดิน (Chelating Agents)
 • สารอะมิโน และสารอินทรีย์ (Amino Acids & Organic Acids) เป็นสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็ว และเป็นสารช่วยสกัดแร่ธาตุอาหารพืชจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก (Insoluble Complexes)
 • สารอินทรีย์อื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืช และไล่แมลงศัตรูพืช
อัตราส่วนการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ปรับปรุงคุณภาพดิน 15 – 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ (โดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคสปรับปรุงคุณภาพดิน ต่อ น้ำ เท่ากับ 1 : 200)วิธีการใช้งาน
คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคสปรับปรุงคุณภาพดินที่ผสมน้ำแล้วลง ในดินระหว่างการไถเตรียมดินรองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น
ประโยชน์ของปุ๋ยฮูมิคส์พปรับปรุงคุณภาพดิน

 • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโต ของพืช
 • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่ม ปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุ ต่างๆ แล้ว ปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
 • ไม่มีสารตกค้างในดินเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

คุณวิชัย สิงห์เมือง จ.สุพรรณบุรี (download แผ่นพับ)

 

ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ช่วงเตรียมแปลง
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ ครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน
ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45, 75 วัน
ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 3 ข้าวอายุ 60 วัน

ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ครั้งที่ 4 ข้าวอายุ 90 วัน

เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

คุณสมนึก ศรีสังข์สุข ไร่สุมิตธา จ.นครนายก (download แผ่นพับ)

 

แปลงที่ทดลองเนื้อที่ 50 ไร่ เดิม ทำนาอินทรีย์อยู่แล้ว จะได้ข้าว 500-600 กก./ไร่ มีรายได้
180,000 บาท และได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์และปุ๋ยโกร ออแกนิค ของทีพีไอ
ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือแปลงที่ 1 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 4 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 1 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง, ข้าวอายุ 30,60,90 วัน ตามลำดับ ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่

ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 45,75 วัน ตามลำดับ ฉีดพ่นครั้งละ 500 มิลลิลิตร/ไร่
ได้ผลผลิตข้าว 900 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 800 บาท/ไร่

แปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 6 ลิตร/ไร่ และใช้ปุ๋ยโกร ออแกนิค ฉีดพ่น 2 ลิตร/ไร่

 • ใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ตอนเตรียมแปลง 3 ลิตร/ไร่ ตอนข้าวอายุ 30,60,90 วัน ใส่ครั้งละ 1 ลิตร/ไร่
 • ฉีดพ่นปุ๋ยโกร ออแกนิค ตอนข้าวอายุ 30,60,90วัน ฉีดพ่นครั้งละ 700 มิลลิลิตร/ไร่
  ได้ผลผลิตข้าว 1,100 กก./ไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยทีพีไอ ไม่เกิน 1,200 บาท/ไร่
  ถ้านาเคมี ค่าปุ๋ยและยา 3,000-5,000 บาท/ไร่ ขึ้นอยู่กับโรคศัตรูพืชที่ระบาด

เปรียบเทียบจากการใช้ปุ๋ยทั้ง 2 แปลง ของทีพีไอ จะพบว่าแปลงที่ 2 ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแค่ 3 ลิตร
แต่จะได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกถึง 200 กก./ไร่ นับได้ว่าคุ้มจริงๆ

 


…..

หินภูเขาไฟ

 

VolcanicRock

 

เป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติที่เข้มข้น คุณภาพสูง เพื่อปรับและฟื้นฟูสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศในดินให้มีความร่วนซุย และช่วยกักเก็บน้ำให้อยู่ในดินได้นานขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการดูดธาตุอาหารของพืช พร้อมทั้งลดความเป็นกรดในดินเปรี้ยวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับปรับปรุงดินที่เสียให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มอัตราการดูดใช้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโต แข็งแรง และต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี มีแคลเซียมคาร์บอเนต ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ซิลิกา และอลูมินา

 

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 


…..

ปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาว

 

50หน้าถุงปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาว

 

จากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยได้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก (N,P,K), ธาตุอาหารรอง (Ca,Mg) และธาตุอาหารเสริม (Cu,Zn,B) เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด พร้อมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพดินทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 98/2555)
ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 


…..

สารปรับสภาพดิน pH11 พลัส

 

PH11Plus

 

การใช้สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส จะช่วยให้ต้นพืชมีความเขียว สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี เห็นได้อย่างชัดเจน ช่วยปรับค่าความเป็นกรด – ด่าง ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ลดความเป็นพิษ สะสมในดิน ช่วยในการฆ่าเชื้อราและป้องกันโรคในดิน จะช่วยลดและป้องกันการเกิดโรคเน่าโคนเน่าได้อย่างชัดเจน ในมันสำปะหลังและพืชชนิดต่างๆ ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้รากฝอยหาอาหารได้ไกล ช่วยให้พืชสามารถ ดึงธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีความร่วนซุย และเพิ่มช่องว่างในดินทำให้การถ่ายเทน้ำดี มีแคลเซียมคาร์บอเนต ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ซิลิกา และอลูมินา กรณีดินเค็ม การใช้แคลเซียม แมกนีเซียม ( Ca , Mg ) จะไปช่วยควบคุมค่า pH ไม่ให้แกว่งมาก

 

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 


…..

น้ำส้มควันไม้ ทีพีไอ

venigar

 

 • ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือพื้นรอบๆต้นพืช ทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง
 • ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่นและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้างหรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
 • ใช้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบพืชทำให้ลดการสุญเสียของปุ๋ยหรือสารละลายต่างๆที่ฉีดพ่นใบพืช

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มีแดดจัดและลมพัดแรง
 • ควรใช้น้ำส้มควันไม้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้แล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน : น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ต่อ น้ำ

อัตราส่วน พืช
1 : 50 มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
1 : 100 ข้าว ข้าวโพด อ้อย
1 : 200 พืชทานใบ ผัก และไม้ผล
1 : 300 ไม้ดอก ไม้ประดับ
1 : 300 ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ

 

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง